Skládkovanie nie nebezpečného odpadu

V okrese Šala, v katastrálnom území obce Neded sa nachádza skládka odpadov, ktorá bola postavená a zároveň uvedená do prevádzky v roku 1999. Skládka sa nachádza mimo zastavaného územia, 5,6 kilometrov juhozápadne od obce Neded.

Prevádzkovateľ skládky má povolenie na zneškodnenie nie nebezpečného odpadu na základe rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly č. 1603-14300/2013/Poj/370370104, zo dňa 31.05.2013 o integrovanom povolení a rozhodnutím č. 274-11379/2015/Sza/370370104/Z1 zo dňa 20.04.2015, a rozhodnutím č. 6129 – 32180/Rum/370370104/Z2 zo dňa 25.09.2018  ktorým sa mení a dopĺňa integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke „NEDED – Skládka TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“  .

Integrované povolenie je platné do 10.10.2023.

Zoznam odpadov na ktoré bolo vydané povolenie na zneškodnenie na skládke TKO (katalógové číslo a názov odpadu) :

Katalógové

Názov odpadu

číslo

02 01 07

odpady z lesného hospodárstva

02 04 01

zemina z čistenia a prania repy

02 06 01

materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

03 01 01

odpadová kôra a korok

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/vláknité
  dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

03 03 01

odpadová kôra a drevo

03 03 07

mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

03 03 08

odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

04 01 09

odpady z vypracúvania a apretácie

04 02 21

odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22

odpady zo spracovaných textilných vlákien

10 01 01

popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného
  v 10 01 04)

10 01 02

popolček z uhlia

10 01 03

popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 12 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 12 08

odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice
  a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)

17 01 01

betón

17 01 02

tehly

17 01 03

obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené
  v 17 01 06

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06

výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08

štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

17 08 02

stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolícií iné ako uvedené v 17 09 01,
   17 09 02 a 17 09 03

19 07 03

priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02

19 08 01

zhrabky z hrablíc

19 08 02

odpad z lapačov piesku

19 08 05

kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

19 12 01

papier a lepenka

19 12 04

plasty a guma

19 12 05

sklo

19 12 07

drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 08

textílie

19 12 09

minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 12

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
  odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

19 13 02

odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

19 13 04

kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03

20 02 02

zemina a kamenivo

20 02 03

iné biologicky nerozložiteľné odpady

20 03 01

zmesový  komunálny odpad

20 03 02

odpad z trhovísk

20 03 03

odpad z čistenia ulíc

20 03 07

objemný odpad

 

V súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z. na skládke TKO je zakázané zneškodňovať :

  • kvapalné odpady,
  • odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
  • odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 tohto zákona; spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
  • odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
  • odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 tohto zákona ,
  • vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
  • biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

 

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na dole uvedenom telefónnom čísle alebo elektronicky.

 


Zväčšiť mapu