Skládkovanie nie nebezpečného odpadu

V okrese Šala, v katastrálnom území obce Neded sa nachádza skládka odpadov, ktorá bola postavená a zároveň uvedená do prevádzky v roku 1999. Skládka sa nachádza mimo zastavaného územia, 5,6 kilometrov juhozápadne od obce Neded.

Prevádzkovateľ skládky má povolenie na zneškodnenie nie nebezpečného odpadu na základe rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 1603-14300/2013/Poj/370370104, o integrovanom povolení na vykonávanie činnosti v prevádzke „NEDED – skládka TKO“  zo dňa 31.05.2013., a rozhodnutím č. 274-11560/2015/Sza/370370104/Z1-SP zo dňa 20.04.2015, ktorým sa mení a dopĺňa integrované povolenie.

Integrované povolenie je platné do 19.4.2020.

Zoznam odpadov na ktoré bolo vydané povolenie na zneškodnenie na skládke TKO (katalógové číslo a názov odpadu) :

 • 02 01 07 odpady z lesného hospodárstva
 • 02 04 01 zemina z čistenia a prania repy
 • 02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
 • 03 01 01 odpadová kôra a korok
 • 03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/vláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
 • 03 03 01 odpadová kôra a drevo
 • 03 03 07 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
 • 03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
 • 04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie
 • 04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien
 • 04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien
 • 10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)
 • 10 01 02 popolček z uhlia
 • 10 01 03 popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
 • 10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
 • 10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)
 • 17 01 01 betón
 • 17 01 02 tehly
 • 17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika
 • 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
 • 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
 • 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
 • 17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
 • 17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
 • 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolícií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
 • 19 08 01 zhrabky z hrablíc
 • 19 08 02 odpad z lapačov piesku
 • 19 12 01 papier a lepenka
 • 19 12 04 plasty a guma
 • 19 12 05 sklo
 • 19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06
 • 19 12 08 textílie
 • 19 12 09 minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)
 • 19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
 • 19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
 • 19 13 04 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03
 • 20 02 02 zemina a kamenivo
 • 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady
 • 20 03 01 zmesový komunálny odpad
 • 20 03 02 odpad z trhovísk
 • 20 03 03 odpad z čistenia ulíc
 • 20 03 07 objemný odpad

V súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z. na skládke TKO je zakázané zneškodňovať :

 • kvapalné odpady,
 • odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
 • odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 tohto zákona; spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
 • odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
 • odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 tohto zákona ,
 • vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
 • biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

 

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na dole uvedenom telefónnom čísle alebo elektronicky..


Zväčšiť mapu