Zneškodnenie nie nebezpečného odpadu

V okrese Šaľa, v katastrálnom území obce Neded sa nachádza skládka odpadov, ktorá bola postavená a zároveň uvedená do prevádzky v roku 1999. Skládka sa nachádza mimo zastavaného územia, 5,6 kilometrov juhozápadne od obce Neded.

Prevádzkovateľ skládky má povolenie na zneškodnenie nie nebezpečného odpadu na základe rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly č. 1603-14300/2013/Poj/370370104, zo dňa 31.05.2013 o integrovanom povolení a rozhodnutiami č. 274-11379/2015/Sza/370370104/Z1 zo dňa 20.04.2015, č. 6129 – 32180/Rum/370370104/Z2 zo dňa 25.09.2018, č.2621-3963/2021/Rum/370370104/Z4-SP zo dňa 10.02.2021, ktorými sa mení a dopĺňa integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke „NEDED – Skládka TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“  .

Integrované povolenie je platné do 25.02.2026.

Zoznam odpadov na ktoré bolo vydané povolenie na zneškodnenie na skládke TKO :

Katalógové číslo Názov odpadu
02 01 04 odpadové plasty okrem obalov
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva
02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 04 01 zemina z čistenia a prania repy
02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
03 01 01 odpadová kôra a korok
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
03 01 05 drevotrieskové/vláknité
dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
03 03 01 odpadová kôra a drevo
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie
04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien
04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien
10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)
10 01 02 popolček z uhlia
10 01 03 popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)
15 01 06 zmiešané obaly
17 01 01 betón
17 01 02 tehly
17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01 drevo
17 02 02 sklo
17 02 03 plasty
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolícií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19 01 12 popol škvára iné ako uvedené v 19 01 11
19 08 01 zhrabky z hrablíc
19 08 02 odpad z lapačov piesku
19 08 02 odpad z lapačov piesku
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
19 12 01 papier a lepenka
19 12 04 plasty a guma
19 12 05 sklo
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06
19 12 08 textílie
19 12 09 minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
19 12 12 spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
19 13 04 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03
20 02 02 zemina a kamenivo
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 01 zmesový  komunálny odpad
20 03 02 odpad z trhovísk
20 03 03 odpad z čistenia ulíc
20 03 07 objemný odpad
20 03 08 drobný stavebný odpad

V súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z. na skládke TKO je zakázané zneškodňovať :

  • kvapalné odpady,
  • odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
  • odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 tohto zákona; spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
  • odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
  • odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 tohto zákona ,
  • vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
  • vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
  • biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na dole uvedenom telefónnom čísle alebo elektronicky.


Zväčšiť mapu